• DOOR HET REGISTRATIEPROCES AF TE RONDEN, GEEFT U AAN DAT U IN AANMERKING KOMT VOOR EEN ACCOUNT BIJ MAILFENCE EN DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN.
 • Hier volgen de voorwaarden voor gebruik van de beveiligde emailservice Mailfence, vanaf nu aangeduid als de "Service", geleverd door:
   Mailfence - ContactOffice Group sa
   Terhulpsesteenweg 181
   B-1170 Brussel - België
   BE 0466.241.584
 • Gebruikersaccount, wachtwoord en beveiliging U moet een mens zijn. Accounts geregistreerd of gebruikt door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  U moet een geldig emailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  U bent volledig verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en account. Mailfence kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die ontstaat als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.
  U stemt ermee in om de Service onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging.
 • Gebruikersprivacy Onderdeel van het beleid van de Service is om de privacy van de gebruikers te respecteren. De Service zal persoonlijke informatie (inclusief uw creditcardgegevens) niet controleren, delen of wijzigen zonder uw expliciete toestemming, tenzij vereist door de Belgische wetgeving. Raadpleeg het privacybeleid.
 • Gebruikersgedrag U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste content en activiteiten die plaatsvinden in uw account.
  Het is ten strengste verboden de dienst te gebruiken voor:
  1. Illegale doeleinden in het algemeen, in uw land en ons land;
  2. Het uploaden of verzenden van materiaal dat onwettig, intimiderend, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen, kronkelig, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy van een ander of anderszins aanstootgevend is, inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat flagrante uitingen van onverdraagzaamheid, verkeerde informatie, vooroordelen, racisme, haat, godslastering bevat of dat illegale activiteiten bevordert of uitvoert, zoals, maar niet beperkt tot, namaak, drugshandel (incl. apotheek en parafarmacie) of enige andere handel, hacken, DoSing of DDoSing, bom- of levensbedreigingen, piraterij, wapenhandel, witwassen van geld, afpersing of het bevorderen van fysiek letsel of letsel tegen een groep of individu;
  3. Het uploaden, verzenden of promoten van Inhoud met betrekking tot naaktheid, seksualiteit, seks, pornografie (inclusief kinderpornografie) of escortservice;
  4. Het uploaden of verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spams, kettingbrieven, piramidespelen, massamailings, nieuwsbrieven en dergelijke;
  5. Phishing-e-mails, social engineering-e-mails, malware, virussen of enige vorm van schadelijke e-mail verzenden;
  6. Simuleren of uitvoeren van activiteiten in uw account met behulp van geautomatiseerde technieken zoals scripting, robots, simulatoren, enz.;
  7. Zich voordoen als een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een medewerker van ContactOffice Group NV of valselijk verklaren of anderszins een verkeerde voorstelling geven van een relatie met een persoon of entiteit;
  8. Headers vervalsen of anderszins id's manipuleren of wijzigen om de oorsprong van inhoud die via de service wordt verzonden te verbergen;
  9. Het uploaden, verzenden, promoten, communiceren over of zaken doen met Inhoud die u niet mag verzenden op grond van enige wet of contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die is geleerd of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten);
  10. Het uploaden, verzenden, promoten, communiceren over of zaken doen met Inhoud die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten ("Rechten") van een partij;
  11. Het uploaden of verzenden van materiaal dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
  12. Meer dan twee (2) accounts per persoon registreren of accounts registreren voor derden zonder hun juiste toestemming of zonder juiste toestemming van de Dienst;
  13. Opzettelijk of onopzettelijk een wet van het land van de Service schenden met betrekking tot de overdracht van technische gegevens of software die via de Service uit het land van de Service worden geëxporteerd;
  14. "Stalken" of anderszins lastig vallen;
  15. De Service of servers of netwerken die zijn verbonden met de Service verstoren, of niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met de Service;
  16. Proberen de Dienst te verstoren, corrumperen, beschadigen of vernietigen op welke manier dan ook (zoals, maar niet beperkt tot, DoSing, DDoSing, penetratie testen, code injectie, XSS scripting, enz;)
  17. Het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers zonder hun toestemming;
  18. De Service doorverkopen namens ContactOffice Group NV zonder voorafgaande toestemming en de juiste ondertekende overeenkomst.
  In geval van schending van dit gedrag van het Lid, worden uw account(s) zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd en blijven ze gesloten, tenzij anders gevraagd door een Belgische juridische instantie.
 • Voorwaarden omtrent betalingen en het upgraden en downgraden De Service wordt vooraf gefactureerd en dit geschiedt op maand-, kwartaal- of jaarbasis, afhankelijk van het gekozen abonnement.
  Bij upgrades of downgrades wordt het tarief automatisch aangepast en automatisch afgeschreven van uw opgegeven credit card tijdens het eerstvolgende betaalmoment. Als u uw account downgrade, kan dit leiden tot het verlies van content, functionaliteit en capaciteit. De Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die hieruit kunnen voortvloeien.
 • Annulering en beëindiging U kunt uw abonnement op elk moment annuleren door een email te sturen of een telefonisch verzoek in te dienen. Bekijk onze contactgegevens. Als u uw abonnement annuleert vóór het einde van een reeds in rekening gebrachte maand, dan wordt de annulering onmiddellijk van kracht en worden er geen verdere kosten in rekening gebracht. Als u uw abonnement vóór de verlengingsdatum annuleert, wordt het resterende bedrag niet terugbetaald.
  Ongebruikte accounts worden na verloop van tijd verwijderd waarbij uw data verloren zal gaan. Gratis abonnementen worden na 7 maanden zonder activiteit automatisch geschorst. Volledige verwijdering vindt 5 maanden daarna plaats. Betaalde abonnementen worden niet verwijderd zolang het abonnementsgeld wordt voldaan.
 • Wijziging van de dienstDe Service behoudt zich het recht voor om op elk moment de aangeboden diensten (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten.
  Elke belangrijke wijziging zal ten minste 30 dagen vooraf aan alle gebruikers worden aangekondigd, behalve in het geval van overmacht.
  De Service is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging.
 • Auteursrecht en eigendom van contentWe claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u uploadt naar de Service. De foto die u uploadt naar uw profiel en andere alle content blijft uw eigendom.
  De huisstijl en naam van de Service vallen onder het auteursrecht van Mailfence (ContactOffice Group nv).
  U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen of te exploiteren zonder onze explicitiete schriftelijke toestemming.
  U mag geen enkel onderdeel van de (HTML/CSS/JS/JSP/...)/JS/JSP/… of enige visuele ontwerp elementen dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder de explicitet schriftelijke toestemming van Mailfence (ContactOffice Group nv).
 • Algemene voorwaardenU gebruikt de Service op eigen risico. De service wordt geleverd op een 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' basis.
  Prioritaire ondersteuning wordt alleen verleend aan betalende gebruikers en is beschikbaar via email en telefoon.
  De service mag, maar is niet verplicht, tot het naar eigen goeddunken verwijderen van content die illegaal, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden.
 • Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Service niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit:
  1. Het vermogen of onvermogen om de service te gebruiken;
  2. Ongeautoriseerde toegang of wijziging van uw verzendingen of gegevens;
  3. Verklaringen of gedrag van een derde partij gebruikmakend van de service;
 • VrijwaringU stemt ermee in de Service te vrijwaren van elke claim, eis of schade, inclusief redelijke advocatenkosten, die door een derde partij worden aangevoerd vanwege of voortvloeiend uit uw gebruik van, of gedrag bij gebruik van de Service.
 • RechtbankenDeze overeenkomst valt onder Belgisch recht. De rechtbanken in Brussel, België hebben jurisdictie over geschillen die kunnen ontstaan. Gebruik van de Service is niet toegestaan ​​in een rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze Algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot deze paragraaf, uitvoert.
 • Dat was alles!
 • Laatste update op 23-08-2022